Skip Navigation
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Nutcracker
November 4, 2019 |09:15 AM - 09:45 AM -
Book Fair
November 6, 2019
Book Fair
November 7, 2019
Book Fair
November 8, 2019
Family Fun Night
November 8, 2019 |04:00 PM - 06:00 PM -
Book Fair
November 9, 2019
Book Fair
November 10, 2019
Book Fair
November 11, 2019
Girls on the Run
November 11, 2019 |03:30 PM - 05:00 PM -
Book Fair
November 12, 2019
Kaydee Puppets
November 12, 2019 |10:00 AM - 11:00 AM -
Book Fair
November 13, 2019
Preschool Pop-In
November 13, 2019 |09:30 AM - 10:30 AM -
Spirit Day at Foster's
November 13, 2019 |11:00 AM - 09:00 PM -
Girls on the Run
November 13, 2019 |03:30 PM - 05:00 PM -
Girls on the Run
November 18, 2019 |03:30 PM - 05:00 PM -
Preschool Thanksgiving Lunch
November 19, 2019 |11:00 AM - 12:00 PM -
K-5 Preview Day
November 20, 2019 |08:30 AM - 10:30 AM -
Preschool Thanksgiving Lunch
November 20, 2019 |11:00 AM - 12:00 PM -
Girls on the Run
November 20, 2019 |03:30 PM - 05:00 PM -
Preschool Thanksgiving Lunch
November 21, 2019 |11:00 AM - 12:00 PM -
Elementary Dismiss at 12:15
November 22, 2019 |12:15 PM - 12:15 PM -
Gobble, Gobble, Run or Wobble 5k
November 23, 2019 |08:00 AM - 09:30 AM -
Girls on the Run
November 24, 2019 |03:30 PM - 05:00 PM -
No School
November 25, 2019
No School
November 26, 2019
No School
November 27, 2019
No School
November 28, 2019
No School
November 29, 2019